Výzkumy, publikace, statistiky

Ženy v ICT profesích a ICT oboru v České republice
Kristová, M. (2008)
Disertační práce, FF UK
Práce popisuje problém nízkého zastoupení žen v ICT profesích a v ICT společnostech v České republice. Vzhledem k tomu, že se jedná o první studii v České republice na toto téma, poskytuje přehled zahraničních teoretických studií a hypotéz, vysvětlujících fenomén výrazného nepoměru žen a mužů v ICT. Dále práce popisuje společensko-historické faktory, které negativně ovlivňují vztah dívek a žen k informačním a komunikačním technologiím a vedou k nízkému zastoupení žen v ICT profesích.

Součástí práce je kvalitativní empirická sonda, která přináší podrobnější informace o zkušenostech žen v ICT profesích v České republice. Tato sonda nepotvrdila předpoklad, že je pracovní prostředí v ICT společnostech pro ženy nevstřícné, ani to, že by ženám jejich minoritní pozice přinášela negativní důsledky. Vzhledem k charakteru vzorku (20 žen pracujících převážně v nadnárodních společnostech) nelze vcelku pozitivní závěry této sondy zobecnit na všechny ženy pracující ve všech ICT společnostech v České republice. Tato práce se nezabývá uživatelským vztahem žen k ICT, pouze nedostatečným zastoupením žen v ICT profesích a v ICT společnostech.

Ženy versus počítače.
Časopis Click! Téma čísla 8/2008
Měsíční Click! přinesl názory mnoha žen z oboru IT i mimo něj na téma ženy a IT.

Ženy, IT a trh práce
Attavena o.p.s. (2008)
Výzkum provedla nezisková organizace Attavena o.p.s. v rámci svého projektu výuky ICT žen na mateřské či rodičovské dovolené a jeho cílem bylo popsat postoje těchto žen k ICT dovednostem v souvislosti se vstupem (či návratem) na trh práce. Součástí výzkumu byla obsahová analýzů inzrátů na pracovní místa v Jihočeském kraji, která ukázala, že se v tisku objevují převážně diskriminující inzeráty, které určitou pozici nabízejí výhradně pro muže (69 procent) nebo naopak ženy (13 procent). Výzkumná zpráva přináší také přehled organizací zabývajících se ženami na trhu práce a studií týkajících se žen na trhu práce, které vznikly v České republice.

Uplatnětní žen v IT oborech v Moravsko-slezském kraji.
Závěrečná zpráva výzkumu, který provedla v únoru 2008 společnost Datamar mezi 300 ženami v Moravsko-slezském kraji pro vzdělávací a poradenskou společnost RPIC-ViP s.r.o., z níž mimojiné vyplývá, že studentky se spíše přiklánějí k názoru, že obor IT je vhodnější pro muže než pro ženy.

Zpráva byla publikována 28. dubna 2008 na Portálu zaměstnantosti a adatability v Moravskoslezském kraji.

Women and ICT. Status and the way ahead
Evropská komise (2008)
„Čelíme vážnému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v rychle se rozvíjejících technologických oborech, zvláště v oboru ICT. Největší ICT společnosti často žádají, aby byla přijata opatření k přilákání většího počtu mladých lidí do oboru, a přitom se jen velmi málo podniklo ke zvýšení zájmu o obor u poloviny evropské populace: mladých žen. Toto je chyba a tato zpráva ukazuje, jak velká,“ napsala Vivien Redingová v úvodu zprávy „Ženy a ICT“, kterou publikovala Evropská komise v březnu 2008.

V závěru této zprávy Evropská komise konstatuje, že genderové rozdíly v zapojení žen do informačních technologií jsou natolik trvalé, že nelze očekávat, že se zmenší samy od sebe v dohledné budoucnosti, a proto bude potřeba přijmout společný rámec politiky prosazování žen v ICT v celé Evropské unii.

Ženy a informační technologie
Honzík, M. J. (2008)
in Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání. 1-2008. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání. ISSN 0139-8555.
Profesor brněnské Fakulty informačních technologií VUT Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. v tomto článku upozorňuje, že nedostatek studentek na Fakultě informačních technologií vede „ke zkreslenému vývoji mladých odborníků, kteří se v nejcitlivějším období budování svých profesních kompetencí nenaučí pracovním a sociálním dovednostem ve vztahu k druhému pohlaví přesto, že jednou nastoupí do prostředí, v němž budou ženy v řadě pracovních vztahů. Ženy mají řadu významných vlastností i dovedností, kterými mladí muži neoplývají. Jsou většinou pečlivé, zodpovědné, spolehlivé. Mají lepší smysl pro řád i pro jazykový cit a pro komunikaci… Byly by přínosem ve společnosti studentů i ve studijních týmech.“

ICTs and Gender
OECD (2007)
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ve své zprávě mimojiné upozorňuje na nutnost většího větším zapojení žen do ICT profesí, neboť ho považuje za řešení rostoucího nedostatku kvalifikovaných ICT pracovních sil. „Je potřeba, aby ženy byly součástí ekonomické aktivity na všech úrovních, od rozhodovacích až po exekutivní fáze, a tato potřeba se stává stále naléhavější ve světle demografických tlaků a stárnutí populace ve většině členských zemí OECD.“

Informační technologie prostor pro ženy
Gender Studies o.p.s. (2007)
Zatím jedinou publikaci o informačních a komunikačních technologiích (ICT) a ženách v České republice vydalo v říjnu 2007 Gender Studies, o.p.s. Publikace představuje využívání ICT v praxi neziskových organizací i firem. ICT totiž velkou měrou přispívají ke slaďování osobního a pracovního života. Počítač a internet také otevírají nový prostor pro rozvoj podnikání. Navíc publikace přináší informace o evropských strukturálních fondech, které nabízejí možnost pro získávání finančních zdrojů pro podnikání.

Gender Challenges of Women in the Canadian Advanced Technology Sector
Orser, B., Riding, A., Dathan, M. a Stanley, J. (2007)

The State of Research on Girls and IT
Barker, L., Aspray, W. (2006)
Shrnutí empirických studií, které vznikly v uplynulých patnácti letech v anglosaských zemích (Spojené státy americké, Kanada, Austrálie) a v zemích EU-15. Tato studie je součástí knihy Women and Information Technology, vydané nakladatelstvím MIT Press.

Best Practices in Even Gender Distribution in the 25 Member States in the domain of Information Society
Evropská komise (2006)
Studie shrnující nejlepší opatření na zvýšení počtu žen v IT ve vybraných ICT společnostech ve všech 25 členských zemích EU.

How boys and girls in Europe are finding their way with information and communication technology
Eurydice (2005)
Ze srovnávacího výzkumu PISA 2005 „Jak chlapci a dívky vycházejí s informačními a komunikačními technologiemi“ mezi patnáctiletými dívkami a chlapci vyplývá, že chlapci využívají počítače intenzivněji a déle, vztah dívek k počítačům je více utilitární, pracovat s ním se učí více než chlapci ve škole a používají ho zejména ke komunikaci nebo plnění úkolů. Vztah chlapců lze nazvat přátelský – využívají ho k hraní her, zkoušejí si programovat, cestu k počítačům si nacházejí více sami.

Widening Women’s Work in Information and Communication Technology
Evropská komise (2004)
Empirická srovnávací studie, vydaná za podpory Evropské komise, shrnuje výzkumy zkoumající postavení žen v ICT v sedmi evropských zemích (Belgii, Itálii, Francii, Rakousku, Irsku, Portugalsku a Velké Británii na základě 140 kvalitativních rozhovorů, 28 případových studií ICT společností a analýzy opatření zaměřených na vytvoření pracovního prostředí v ICT sektoru vstřícného k ženám. Tato studie přináší také návrhy na zvýšení podílu žen v ICT.

A Cultural Perspective on Gender Diversity in Computing
Blum, L., Frieze, C., Hazzan, O., Dias, B. (2004)
Analýza tří mikrokultur (katedra počítačových věd na Carnegie Mellon University v Pittsburghu a v Kataru, softwarová skupina Agile a střední škola s rozšířenou výukou informatiky v Izraeli), které podporovaly účast žen v počítačových oborech. Podle této studie souvisí důvody, proč ženy vstupují nebo nevstupují více s danou kulturou než s příslušností k určitému pohlaví. „Kde společenské podmínky umožňují diverzitu a kde jsou ženy považovány za schopné věnovat se počítačové vědě (nebo kterékoli jiné vědě), jsou ženy v počítačových oborech vidět a jsou v nich aktivní.“

Ženy a počítačové hry
Hrouda, J. (2006).
Bakalářská práce. FSV UK Praha. Prezenčně je práce k dispozici v knihovně Gender Studies o.p.s

Love, Duty and The S-Curve: An overview of some current literature on gender and ICT
Søronson, K. (2002)

From Webgrrls To DigitalEve: the gendered practice of women’s technology work and organization
Scott-Dixon, K. (2002)
Disertační práce (Kanada)

První studentky na pražské technice
Masnerová, J. (2002)
in: Práce z dějin vědy, sv. 3, Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, s. 181-187.

From Barbie to Mortal Kombat: Gender and Computer Games
Cassell, J. a Jenkins, H. (1998)

Statistiky

Počty ICT profesionálů a profesionálek v ČR v letech 1994-2007
ČSÚ, Výběrové šetření domácností

Lidské zdroje v IT 2007
ČSÚ

Počty ICT profesionálů a profesionálek v EU v roce 2004
Eurostat

Výzkumy související se zapojením dívek a žen do IT

Svět práce a volba povolání: učební text pro učitele
Hlaďo, P. (2008).

Příručka pro genderově citlivé vedení škol
Jarkovská, L., Pavlík, P., Smetáčková, I., Václavíková-Helšusová, L., Valdrová, J. (2007).

Analýza výuky informatiky na základních a středních školách v ČR a srovnání se zahraničím
Kvašňa, R. (2007)
Bakalářská práce, VŠE

Rovné šance jako konkurenční výhoda
Velíšková, H. (2007)

Kolik informatiků v ČR potřebujeme a jaké mají mít znalosti?
Voříšek, J. (2006)
Podle závěru výzkumné zprávy profesora Jiřího Voříška z Vysoké školy ekonomické v Praze hrozí, že Česká republika nebude v budoucnu schopna využít příležitosti stát se zemí, která bude nabízet služby spojené s ICT, neboť české vysoké školy nevyprodukují dostatečný počet ICT specialistů s adekvátní strukturou znalostí a dovedností.

Analýza mediovaných textů věnovaných oboru ICT v deníku MF Dnes a měsíčníku Elle v letech 1996 a 2002
Vostal, B. (2006)
Diplomová práce. FSV UK Praha.

Statistické analýzy vývoje počtu IT odborníků. Příjmové komparace informatiků v ČR a v zahraničí. Monitoring volných pracovních míst IT odborníků na českém trhu práce.
VÚPSV (2006)

Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání
Jarkovská, L. (2005)

Manifest znalostní společnosti 2004
Sdružení pro informační společnost

Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu
Valdrová, J. (2001)
in: Sociologický časopis, XXXVII, (2/2001), ISSN 0038-0288, str. 183-205.

Doporučená studijní literatura:

McGrath C. J., Aspray, W. (2006). Women and information technology, Cambridge: MIT Press. ISBN 0-262-03345-3.

Cockburn, C. (1983). Brothers: Male Dominance and Technological Change, London: Pluto Press.

Cockburn, C. (1985). Machinery of Dominance: Women, Men and Technical Know-How, London: Pluto Press.

Furger, R. (1998). Does Jane compute?: Preserving our daughters‘ in the cyber revolution, Warner Books, New York.

Grundy, F. (1996). Women and Computers. Intellect Books, ISBN 1-871516-36-6.

Light, S. J. (1999). When Computers Were Women. in Technology and Culture 40.3, s. 455-483.

Renzetti, C., Curran, D. (2005). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0525-2.

Women, Gender, and Technology, (2006). University of Illionis.

Turkle, S. (1996). Life on the screen: identity in the age of the Internet. London: Weidenfeld&Nicolson.

Wajcman, J. (1991). Feminism Confronts Technology, Pennsylvania State University Press. ISBN 0-271-00801-6.

Webster, F. (2004). Information society reader, London: Routledge. ISBN 0-415-31927-7.

Webster, J. (1996). Shaping women’s work: gender, employment and information technology, London: Longman Limited. ISBN 0-582-21810-1.

Webster, J. (1990). Office automation: the labour process and women’s work in Britain. Harvester, Hemel Hempstead.

Weizenbaum, J. (2002). Mýtus počítače. Moraviapress, ISBN: 80-86181-55-3.

Většinu těchto knih si lze vypůjčit v knihovně Gender Studies o.p.s. nebo v knihovně Sociologického ústavu AV.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>